Dla Akcjonariuszy

 

Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne  wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami  –  „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

Wobec powyższego, w zakładce “Dla Akcjonariuszy” będziemy na bieżąco zamieszczać informację dotyczace wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.

Jednocześnie informujemy, że poniżej znajduje się klauzula informacyjna dla akcjonariuszy BUSKOPOL S.A.. zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

BUSKOPOL S.A. ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000365464, NIP: 6550000072, REGON: 290001859, o kapitale zakładowym 960.000,00zł, kapitał wpłacony 960.000,00 telefon: 41 3782339

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

 

Zarząd Spółki pod firmą BUSKOPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)
wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, (28-100 Busko-Zdrój, ul. Kilińskiego 41).

 

 

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO, BUSKOPOL informuje, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUSKOPOL S.A. z siedzibą w 28-100 Busku-Zdroju przy ul. Kilińskiego 41 ,
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.), w szczególności art. 341 par 1, art. 362 par 1 pkt. 8, art. 406, art. 407, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO , tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
3.    Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych i wprowadzenia Pani/Pana danych osobowych do księgi akcyjnej. W przypadku, gdy odmawia Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązek ten nie może być zrealizowany.
4.    Kategoria danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej: imię, nazwisko akcjonariusza i/lub pełnomocnika akcjonariusza, adres , PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy).
5.    Odbiorcami danych osobowych mogą być akcjonariusze – każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi, organy ścigania, służby skarbowe i inne służby kontrolne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.    Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.
7.    Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Księgi Akcyjnej BUSKOPOL S.A. oraz po upływie jej zamknięcia w zakresie i terminie określonym ustawowo, w tym przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji akcjonariatu.
8.    Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

10.    Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl