Aktualności

25.05.2018

Ochrona Danych Osobowych RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych (RODO)
W związku z tym informujemy Państwa że BUSKOPOL S.A. będzie przetwarzał dane zgodnie z ww Rozporządzeniem

Klauzula informacyjna dla obecnych i byłych klientów i kontrahentów BUSKOPOL S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Waszą prywatność oraz dbając o to, abyście  wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Wam to ustalić.
1.    Administratorem  Państwa  danych osobowych jest BUSKOPOL S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju pod adresem: ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój
2.    Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Waszej szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania  Waszych danych, a także do ich przenoszenia.
3.    Jeżeli Państwo uznają, że Wasze dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie                         z wymogami prawa macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.    Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych,  a także mogą być przetwarzane celem kierowania do Was ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
5.    Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie
– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje , że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe
7.    Państwa dane  osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc nie dłużej niż jest to prawnie konieczne, tj. przez okres 5 lat do celów podatkowych lub do czasu przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych chyba, że umowa nie zostanie zawarta.
8.    Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
•    nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie  Waszych danych,
•    bank w zakresie przelewów
•    US
•    w przypadku takiej konieczności nasi prawnicy, sądy, podwykonawcy usług .
9.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu będziemy je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
10.    Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.
11.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Wam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
 
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si

 


 Klauzula informacyjna dla byłych pracowników BUSKOPOL S.A.

1.    Administratorem  Państwa  danych osobowych jest BUSKOPOL S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju pod adresem: ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój
2.    Celem przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( archiwizacja, ZUS, US) na podstawie art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca1974 r.
3.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
•    ZUS
•    US
•    Sąd pracy
4.    Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 la od daty ich utworzenia ( na podstawie Ustawy i Kodeksu Pracy)
5.    Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6.    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
7.    Posiadanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl