Dolina Warty VII

NAZWA ZADANIA: "Dolina Warty VII – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119 – 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki"

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Zarząd Melioracji  Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź

DATA WYKONANIA:
04.2014 - trwa do tej chwili

ZAKRES:
 1. Roboty przygotowawcze
 - usunięcie drzew z zawala i  międzywala w pasie robót ziemnych -24 szt
 - usunięcie zakrzaczeń z zawala i  międzywala w pasie robót ziemnych =1,09 ha
 2. Roboty rozbiórkowe
 - demontaż słupków hektometrowych - 8 szt
 - demontaż słupków betonowych - 110 szt
 - demontaż znaków drogowych- 4 szt
 3. Roboty ziemne/budowlane
 - wykoszenie skarp i  korony wału = 3004 m
 - zdjęcie humusu i  darniny warstwą o grubości 30 cm z korony i  skarp wału oraz z podłoża 9420 m3
 - dogęszczenie górnej partii korpusu i  skarp istniejącego wału 3004 m
 - wykonanie nasypu wału i  przejazdów wałowych = 37413 m3
 - wykonanie przesłony hydroizolacyjnej w korpusie wału o głębokości 8 m - 9600 m2
 - wykonanie umocnienia korony geokratą 7781,8/1945,5 m2/m3
 - wykonanie zabezpieczenia przeciw bobrom (siatka stalowa)     1000/4500 m/m2
 - uzupełnienie istniejącego narzutu kamiennego 400/407 m/m3
 - założenie słupków hektometrowych - 30 szt
 - wykonanie rogatek wałowych - 5 szt
 - wykonanie znaków drogowych - 2 szt
 - obsiew skarp i  korony wału mieszankami traw z humusowaniem - 30603 m2
 4. Roboty wykończeniowe
 - zagospodarowanie pasa technologicznego na zawalu przez wyrównanie oraz obsiew mieszankami traw - 3,004 ha
 - udrożnienie przepustu o wymiarach 10x1,2x0,7 m pod drogą wojewódzką
 - uporządkowanie terenu i  likwidacja placu budowy
 Wymagane nadzory: - nadzór archeologiczny,  nadzór przyrodniczy,  nadzór saperski.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl